Skip to main content

Retraite in Beukenhof - kloosterlingen tour 2024

Retraite in Beukenhof - kloosterlingen tour 2024

Foto: Achteraan vlnr: br. Ruong Hieu, br Dao Hanh en br. Phap Ung. Vooraan vlnr: zr. Thuong Yeu, br. Pham Hanh, zr. Hieu Khai, zr. Mai Thon. Al deze kloosterlingen spreken Nederlands, behalve zr. Thuong Yeu en zr. Mai Thon.

Come as you are. Wees welkom!

English see below

Ook in 2024 komen monniken en nonnen van Plum Village weer inspirerende mindfulness evenementen begeleiden op verschillende plekken in Nederland en Vlaanderen. Zij zetten het levenswerk van zenmeester Thich Nhat Hanh voort. Tijdens het Hemelvaartweekend organiseren ze een 5-daagse retraite in Beukenhof, een voormalig klooster in Biezenmortel bij Tilburg. De retraite staat in het teken van Inclusiviteit: Kom zoals je bent..

Programma

Het programma  biedt een verscheidenheid aan activiteiten, waaronder lezingen door dharmaleraren, dharma delen, zittende en lopende meditatie en chanten, evenals periodes van stilte. Door de meditatie ervaar je rust en ontspanning, terwijl zingen en beweging zorgen voor plezier en verbinding. Het delen van de dharma en de lezingen zullen je inspireren en helpen nieuwe inzichten te verwerven. We kijken ernaar uit om samen te groeien en te genieten van deze prachtige omgeving en gemeenschap. Kom en laat je inspireren door de leringen van Thich Nhat Hanh:

Ieder van ons kan zich afvragen "Hoe groot is mijn hart? Hoe kan ik mijn hart helpen om elke dag groter en groter te worden? De beoefening van inclusiviteit is gebaseerd op de beoefening van begrip, mededogen en liefde. Als je oefent om diep te kijken, om lijden te begrijpen, zal de nectar van mededogen vanzelf uit je hart opstijgen. Maitri, liefdevolle vriendelijkheid, en Karuna, mededogen, kunnen oneindig groeien, dag na dag. 
En met genoeg begrip en liefde kun je alles en iedereen omarmen.
Van:  Vreedzame actie, open hart. Lessen uit de Lotus Soetra

Taal: Voornamelijk Nederlands met de mogelijkheid tot vertaling in het Engels, of andersom van Engels naar Nederlands. Dit gebeurt via een draadloos vertaalsysteem dat je bij inschrijving kunt aanvragen. Je kunt ook aangeven of je wilt deelnemen aan dharma sharing in Engelstalige groepen.

Data en tijden: Het programma begint woensdag 8 mei om 17.00 uur. Je bent welkom vanaf 15.00 uur. Zondag 12 mei eindigt het programma om 16.00 uur.

Voor wie: Iedereen is welkom. Ervaring met meditatie is niet nodig.

Door wie?: Stichting Leven in Aandacht en jongerenbeweging Wake Up organiseren samen deze retraite. Zeven monniken en nonnen van Plum Village onder leiding van senior dharmateacher Broeder Phap Ung verzorgen het programma, samen met gevorderde lekenbeoefenaars. 
Maak hier kennis met de monniken en nonnen

Locatie: Het weekend vindt plaats in Conferentiecentrum Beukenhof in Biezenmortel. Kom meer te weten over de faciliteiten in Beukenhof

Vervoer: met het openbaar vervoer: De Buurtbus 239 van Arriva rijdt eenmaal per uur vanaf station Den Bosch en vanaf station Oisterwijk naar Biezenmortel. OV-fietsen zijn ook verkrijgbaar op station Oisterwijk.
[Controleer deze informatie voordat je op reis gaat; er kunnen wijzigingen zijn]. Op zondag rijden er geen bussen. We organiseren carpoolafspraken op de laatste dag van de retraite. De ervaring is dat iedereen weer thuis komt.
Met de auto: er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid. Neem indien mogelijk iemand mee.
Een week van tevoren wordt een carpoollijst rondgestuurd met mensen die een lift kunnen aanbieden.

Kosten: De prijzen zijn afhankelijk van de kamergrootte. 

Het linnenpakket is inbegrepen bij de prijs.

Na het evenement wordt dana gevraagd voor de nonnen en monniken als dank voor het lesgeven en bijdragen aan de kloosters.

Aanmelden: De retraite is weer volledig volgeboekt. Ook de wachtlijst is vol. Je kunt je daar niet meer voor opgeven.

In geval van annulering geldt de volgende annuleringsregeling: tot 4 weken voor aanvang 90% restitutie van het inschrijfgeld; tot 2 weken 75%; daarna geen restitutie meer mogelijk.

Contact: liaprogramma@aandacht.net 

Come as you are. Be welcome!

In 2024, monks and nuns of Plum Village will again come to guide inspiring mindfulness events at various locations in the Netherlands and Flanders. They will continue the life's work of Zen master Thich Nhat Hanh. During the Ascension weekend, they will organise a 5-day retreat at Beukenhof, a former monastery in Biezenmortel near Tilburg. The retreat's theme is Inclusiveness: Come as you are.

Programme
The programme offers a variety of activities, including lectures by dharma teachers, dharma sharing, sitting and walking meditation and chanting, as well as periods of silence. Through meditation, you will experience peace and relaxation, while chanting and movement provide fun and connection. The dharma sharing and readings will inspire you and help you gain new insights. We look forward to growing together and enjoying this beautiful environment and community. Come and be inspired by the teachings of Thich Nhat Hanh:

Each of us may ask "How big is my heart? How can I help my heart grow bigger and bigger every day? The practice of inclusiveness is based on the practice of understanding, compassion and love. If you practise looking deeply, understanding suffering, the nectar of compassion will naturally rise from your heart. Maitri, loving-kindness, and Karuna, compassion, can grow infinitely, day by day. And with enough understanding and love, you can embrace everything and everyone.
From: Peaceful action, open heart. Lessons from the Lotus Sutra

Language: Mainly Dutch with the possibility of translation into English, or vice versa from English to Dutch. This is done via a wireless translation system that you can request at registration. You can also indicate whether you want to participate in dharma sharing in English-speaking groups.

Dates and times: The programme starts Wednesday 8 May at 17.00. You are welcome from 3pm. Sunday 12 May, the programme ends at 4pm.

For whom: Everyone is welcome. No experience with meditation is necessary.

By whom: Living in Attention Foundation and youth movement Wake Up are organising this retreat together with monks and nuns from Plum Village led by senior dharma teacher Brother Phap Ung.

Location: The weekend will take place at Beukenhof Conference Centre in Biezenmortel. Find out more about the facilities at Beukenhof:

Transport: by public transport: Arriva's Buurtbus 239 runs once an hour from Den Bosch station and from Oisterwijk station to Biezenmortel. OV bikes are also available at Oisterwijk station.
[Check this information before travelling; there may be changes]. There are no buses on Sundays. We organise carpool appointments on the last day of the retreat. The experience is that everyone gets back home.
By car: there is plenty of (free) parking.  If possible, take someone with you. A carpool list will be circulated a week in advance with people who can offer a lift.
Costs: The retreat is nearly fully booked. .
The linen package is included.

If these prices are a problem for you, please contact us at liaprogramma@aandacht.net.

After the event, dana (free gift) is requested for the nuns and monks as a thank you

Register: The retreat is fully booked again. The waiting list is also full. You can no longer sign up for it.
In case of cancellation, the following cancellation policy applies: up to 4 weeks before the start 90% refund of the registration fee; up to 2 weeks 75%; after that no refund possible.

Evenement Eigenschappen

Startdatum 08-05-2024 17:00
Einddatum 12-05-2024 16:00
Max. deelnemers 193
Nog beschikbare plaatsen 1
Prijs per persoon 353 - 425 euro, afhankelijk van kamer
Locatie Beukenhof, Biezenmortel
Categorieën Verdiepingsprogramma , Meerdaagse retraite

Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Locatie Kaart